Allmänt

Bättre arbetsmiljö för kvinnor i byggbranschen

Byggbranschen är i en ständig förändringsfas. De som arbetar inom branschen måste i regel inneha en rad olika certifieringar. Med tiden har också demografin förändrats inom den här sektorn. Idag är det vanligt att se minst en kvinna på varje byggarbetsplats.

De olika certifieringarna strävar efter att höja kunskapen om faror inom yrket. Jämställdhetsarbetet är ett kontinuerligt arbete som bör genomsyra allt som man gör på arbetsplatsen. Som arbetsgivare bör du ständigt leta efter Bättre resultat när du Utbildar byggbranschen.

Jämställdhetsarbetet i praktiken

Alla på arbetsplatsen bör dra sitt strå till stacken för att uppnå en sjyst arbetsplats. Nedan följer några praktiska råd som ni kan använda er av.

  • Om någon i gruppen säger något olämpligt måste ni påpeka detta. En kommentar behöver inte ha en elak underton. Samtidigt kan det vara en kommentar som syftar till att diskreditera kvinnor. Detta bör aldrig vara acceptabelt.
  • Det finns i regel få kvinnor på byggarbetsplatserna. Det kan därför vara svårt för en enskild kvinna att säga till på skarpen. Hon kan vara rädd för att få resten av gruppen emot sig om hon säger ifrån. Arbetsledaren eller chefen måste därför kolla av med kvinnan ofta för att förhindra att hon känner sig illa till mods.
  • Machostämningen sprider sig snabbt i en grupp. En oskyldig kommentar kan i längden leda till flera. Samtidigt finns det en risk för att machostämningen tar över allt mer på arbetsplatserna. Den här utvecklingen kan vara svår att vända. Speciellt med tanke på de inövade mönster som vi människor brukar vänja oss vid.
  • Om du personligen får en tillsägelse behöver du inte bli upprörd. Det är enkelt att bli upprörd och gå på offensiven när vi får en tillsägelse. Detta handlar dock i regel om att det finns ett förbättringsutrymme i våra beteenden. Du ska därför kunna acceptera en tillsägelse, samt göra det bästa av situationen.
  • Utbildning är som vi redan har nämnt en nyckel till jämställdhetsarbetet. Personalen bör gå på kontinuerliga utbildningar för att arbetsmiljön ska förbli god. Det finns ett känt företag som utbildar många olika byggfirmor. De tillhandahåller utbildningar inom en rad olika områden. För mer information kan du gå till hemsidan.

Som arbetsgivare och chef har du ett extra stort ansvar för att jobba kontinuerligt med dessa frågor. 

Expressens artikel tar upp den så viktiga frågan om arbetsmiljö inom byggbranschen. Expressen målar upp en rätt dyster bild. En bild som visar på att jämställdhetsarbetet har flera hinder framför sig. Dessa problem är dock främst inriktade på arbetsmiljö och sjysta villkor.

Fackförbundet Byggnads har i flera granskningar kunnat påvisa stora brister på arbetsplatserna. Det handlar främst om oreda och personal som saknar säkerhetstänk. Det stora problemet handlar dock om pengar. Vid upphandlingar kan vissa företag lägga sig under de mer etablerade byggfirmorna.

Dessa företag använder sig av billig arbetskraft. Många gånger kommer arbetskraften från andra länder. Hur hör detta ihop med jämställdhet? 

Jämställdheten kommer i skymundan om ett företag saknar grundläggande arbetsvillkor. Det kan exempelvis handla om otrygga anställningar till följd av bristen på kollektivavtal. Det kan också handla om ett företag som inte följer de säkerhetsföreskrifter som finns.

Jämställdhetsarbetet kommer med en stor sannolikhet i skymundan om alla dessa brister redan är påtagliga. Man skulle kunna säga att det är ett steg bakåt i utvecklingen. Den svenska arbetsmarknaden och dess byggbransch har länge präglats av sjysta villkor.

För bara ett trettiotal år sedan var det nästintill kutym att vara fackligt ansluten. Idag är det mer ett val som faller på individen. Många väljer istället att bara vara med i en a-kassa. A-kassan har dock inget mandat att föra diskussioner för sjysta villkor och en jämställd arbetsplats. 

Om vi ska se en förbättring av villkoren måste vi börja med det grundläggande arbetet. Detta arbete är livsviktigt för att kvinnor ska känna sig välkomna i branschen. I värsta fall riskerar vi att få ett samhälle som liknar tidigt 1900-tal, där kvinnor endast var välkomna på vissa arbetsplatser.

Detta skulle dessutom innebära en kraftigt utbredd machokultur på många arbetsplatser.

Åtgärder från regeringen

Tryggare arbetsmiljö krävs för kvinnor inom bygg enligt Aftonbladet. Undersökningar som har gjorts vittnar om det som vi har beskrivit i den här artikeln. Machokulturen har dessvärre redan en stor utbredning inom byggbranschen.

Vad som oroar minst lika mycket är diskrimineringen under gymnasieutbildning inom bygg. Många flickor vittnar om att machokulturen börjar redan under utbildningen. Den följer sedan med in i arbetslivet.

Från regeringshåll finns det mycket att göra. Man bör i ett första steg minska gapet mellan män och kvinnor inom byggbranschen. Det är ingen hemlighet att branschen präglas av män. En anledning till att kvinnor inte väljer byggbranschen är den machokultur som präglar arbetsplatserna.

Regeringen måste därför främja yrkesutbildningar för kvinnor. Regeringen måste också öka tillgängligheten av byggutbildningar för kvinnor. Detta är en åtgärd som med stor sannolikhet skulle leda till att flera kvinnor börjar att arbeta inom byggbranschen.

Man har kunnat sett att dessa lärlingsutbildningar är eftertraktade. Ett av de stora svenska byggbolagen har nämligen ett lärlingsprogram som endast är tillgängligt för kvinnor. Detta byggbolag får varje år neka flera hundra ansökningar på grund av platsbrist.

Detta är alltså ytterligare en anledning till att regeringen måste ta sitt ansvar. Idag är vi dessvärre rätt långt ifrån en arbetsstyrka inom byggbranschen som utgörs av lika många kvinnor som män. Den privata sektorn kan inte på egen hand minska detta stora gap mellan könen. 

Slutligen bör det också poängteras att regeringen kan bistå med andra hjälpmedel. De kan bland annat ta fram bidrag som hjälper byggföretagen att utbilda sina anställda i genusfrågor. Detta skulle öka kunskapen hos varje enskild byggarbetare. Det skulle också hjälpa företagen med den ekonomiska bördan som utbildningar ofta innebär. 

Många företagsledare har förmodligen ingen negativ preferens gentemot dessa utbildningar. I många fall är det snarare de ekonomiska utgifterna som förhindrar jämställdhetsarbetet. 

Sammanfattning

I den här artikeln har vi lyft jämställdhetsfrågan ur flera olika perspektiv. Byggbranschen har stora utmaningar framför sig. Samtidigt ska inte byggbranschen få ta hela ansvaret för att öka jämställdheten mellan könen.

Faktum är att många branscher präglas av diskriminering. Det personliga lidandet är givetvis en enorm faktor inom det här området. Som kvinna ska man inte behöva ha en klump i magen när man går till jobbet.

Detta är dock symtom på ett större problem. Kvinnor som blir diskriminerade på en daglig basis kommer med stor sannolikhet drabbas av psykisk ohälsa. Detta kan i sin tur leda till sjukskrivningar. Detta skapar en stor kostnad för samhället. En kostnad som inte heller tar hänsyn till det personliga lidandet.

Regeringen bör därför prioritera dessa frågor. Även de statliga myndigheterna präglas av strikta budgetar som måste hållas. Som samhälle brukar vi dock kunna se saker ur ett större perspektiv. Vi brukar sätta in åtgärder i god tid när vi ser att ett problem kan eskalera i framtiden.

Ett sådant problem är jämställdhet. Om vi lägger detta på hyllan och fokuserar på andra saker kan vi räkna med att problemet kommer tillbaka med full kraft i framtiden. Den privata sektorn ska inte behöva vara ensam i den här kampen. Vi får inte glömma att privata företag ständigt arbetar med att bättra på deras lönsamhet.

Vi kan därför inte kräva att de på egen hand ska lösa de problemen som präglar vårt samhälle.